HDs uppdatering 2020-01-03

 • Inläggsförfattare:

HD-uppdateringen

Skriven 2020-01-03 av Halvnaken och Overlord44

 

 

 • Ny lag: Andra chans

 

När man har bannats från Agonia (det gäller inte livtidsban) så har man laglig rätt att få en andra chans. En andra chans ska bara gå att förbruka en gång, alla som bannats får en sådan efter 6 mån automatiskt. HD kan rekommendera en direktchans till serverägaren och serverägaren kan rekommendera en direktchans till HD, om båda kommer överens så kan den genomföras direkt och spelaren slipper vänta i 6 månader.

 

Nedan står priser:

 

 

 • 75 kr för en direktchans (genomförs direkt)
 • 60 kr efter 6 mån (genomförs efter 6 månader)
 • 0 kr efter 12 månader

 

 

(Efter varje rättegång där en spelare bannats så ska Högsta Domstolen rekommendera om serverägaren ska ge en direktchans eller inte.)

 

 

 

 • Ny lag & påföljd: Livstidsban 

 

Påföljden: En livstidsban tillämpas enbart när en person bannas efter en andra chans eller när personen har gjort något så grovt att HD anser att en livstidsban är rimlig.

Lagen: En spelare som dömts till livstidsban får inte fortsätta delta på Agonia SMP vid senare tillfälle. Spelaren blir avstängd så länge servern är i bruk.

 

 

 

 

 • Påföljder som kan dömas av HD:

 

 

Gamla:

 

 • Ban
 • Prick (behövs 2 prickar för att få bann)
 • Varning (2 varningar är lika med 1 prick)
 • Böter
 • Samhällstjänst (alltid böter i första hand)
 • Kreativt straff (fri straffsättning av bänken)

 

 

Nya som läggs till:

 

 • Skyddstillsyn inom staden Winshire (upp till max 30 dagar)
 • Livstidsban

 

 

 

 

 

 • Nya krav gällande stadsdomstol:
 • Minst 10 invånare i staden
 • Måste få godkännande av HD
 • Stadsdomaren måste vara en rättsdomare, som HD utbildar
 • Rättssalen måste innefatta alla parter som krävs av HD. Om man inte vet: kolla med HD.

 

 

 

 

 

 • Lagändring: Diskrimineringslagen (respektera alla)

 

Diskrimineringslagen ändras till att innefatta alla diskrimineringsgrunder som gäller enligt svensk lag. 

 

Ändring: Alla ska behandla folk lika oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Ingen rasism av något slag. Ingen nazism, ingen kommunism. Inga symboler som kan tillhöra dessa grupper får existera på servern eller i samband med servern.

 

 

 • Nytt ansökningsformulär till rollen som rättsdomare:

 

Alla som vill kan nu ansöka till rollen som rättsdomare. Det är inte säkert att man antas, vilket ligger på Högsta Domarens bord.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnWvDjKwfzfTaXHWATqWfO1dmwaNFuocMHhJqxQTcNgBuMog/viewform?usp=sf_link

 

 

 

 

 • Ny lagstiftning: Vittnesed, rättsdomared, talmansed och riksdagsed.

 

 

Riksdagsed (tas av riksdagsledamöter i Novence, inför talmannen eller serverägaren):

Jag har kandiderat och blivit anförtrodd med en plats i Novences riksdag och har därmed givits Novences folks förtroende. Mitt uppdrag skall vara att företräda Novences folk. Jag lovar och försäkrar, att jag, efter bästa förstånd, skall värna huvudstaden och att folkets intressen skall vara överordnade alla andra intressen i de beslut jag deltar i. Jag lovar att alltid föra mig på ett rättvist och demokratiskt sätt. Jag svär även trohet till serverägare Halvnaken och riksdagen, som är den institution jag lagenligt kommer att sitta i. Jag lovar även att följa rådsformen och erkänner att ett brott mot denna ed gör mig subjekt för en rättegång och eventuell avsättning. Så hjälp mig Halvnaken. (Ed tas inför talmannen av riksdagsledamöterna)

 

Talmansed (tas av riksdagens talman i Novence, inför Högsta Domaren):

Jag, namn, har av Högsta Domstolen blivit anförtrodd att tjäna riksdagen i kapaciteten av dess talman. Mitt uppdrag skall vara att företräda och leda riksdagen. Rådsformen skall vara min vägledning. Jag lovar att alltid föra mig på ett rättvist och demokratiskt sätt. Jag svär trohet till serverägare Halvnaken och erkänner att brott mot denna ed gör mig subjekt för avsättning. Så hjälp mig Halvnaken. (Ed tas inför Högsta Domstolens Högsta Domare av talmannen)

 

Rättsdomared (tas av rättsdomarna inför Högsta Domaren):

Jag, namn, svär trohet till serverägare Halvnaken och Högsta Domstolen, som är den institution jag tjänar. Jag lovar att alltid föra mig rättvist och lagenligt i mitt utövande av min roll i Högsta Domstolen och alla dess dithörande institutioner och evenemang. Jag lovar även att utöva tystnadsplikt vad gäller min roll och att min högsta lojalitet alltid ligger hos min institution och dess överhuvud. Jag erkänner att brott mot denna ed gör mig subjekt för permanent bannlysning från servern. Så hjälp mig Halvnaken.

 

Staffed (tas av staffmedlemmar inför serverägaren):

Jag, namn, svär trohet till serverägare Halvnaken, min chef och beskyddare. Jag lovar att alltid föra mig rättvist och lagenligt i utövandet av min roll i Agonia staff och alla dess dithörande institutioner och evenemang. Jag försäkrar att min högsta lojalitet alltid ligger hos spelarna och serverägaren. Mitt uppdrag skall vara att alltid se till serverns intressen. Jag erkänner att brott mot denna ed gör mig subjekt för en rättegång och/eller avsättning. Så hjälp mig Halvnaken.

 

Vittnesed (tas av vittnen inför Högsta Domstolen och stadsdomstolen):

Jag, namn, lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra. Jag erkänner att brott mot denna ed gör mig subjekt för permanent bannlysning från servern. Så hjälp mig Halvnaken.