Agonia SMPs serverlagar

”Frihet under ansvar”

Dessa lagar gäller enbart vår huvudserver, SMPn. Andra lagar/regler kan gälla på andra delservrar.

Kapitel 1. Brottsbalken

2.1 §   Man får inte ta saker från häktade spelare oavsett om du har tillstånd från dem. Häktade spelares saker tillhör FBI. Brytande mot denna serverregel anses som stöld/grov stöld.

2.2 §   Bannade spelares saker tillhör serverns högsta domstol. HD bedömer, per fall, huruvida bannades saker återbetalas när dem unbannats.

Det är inte okej att ljuga för att ge sig själv en ekonomiskt vinst eller skapa skada åt en annan spelare.

Det är inte okej att döda en spelare utan sammanhang. Undantag för spelare som som muntligt eller skriftligt är med på att fightas.

4.2 § Ersättning vid mord

4.2.1 § Föremål 
En spelare som dödar en annan spelare har fullt ansvar för att ge tillbaka sakerna. Oavsett om det var av misstag eller medvetet.

4.2.2 § EXP
Dödar man en spelare medvetet utan sammanhang som har över 100 EXP LEVLAR är man skyldig att betala 1 diamant per level (över level 100). Eller alternativt sitta fängslad 1 dygn / 200 level. Dessa diamantblock är en böter och brottsoffret får inte ta del av dessa diamanter. Bötern går till HD-kassan.

4.2.3 § Skadestånd
Om dödsfallet får konsekvenser som är tydliggjorda kan den som begår mordet bli skadeståndsskyldig. Staff har enligt paragraf 
4.2.4 § en fullmakt att dela ut skadestånd upp till 20 DB. Om offret anser att ett högre skadeståndsbelopp är det enda rimliga, ska fallet gå till rättegång.

4.2.4 § Fullmakt
Staff erhåller en fullmakt att hantera mord som inte anses som ”grova mord”. Där staff får döma ut tempban enligt tempbansystemet, ge böter utifrån beräkning av levlar, ge fängelse utifrån beräkning av levlar, samt ge skadestånd upp till 20 DB. Andra straff kan ges ut av domstol, om det finns omständigheter att reda ut som kan förvärra/förmildra hur man ser på mordet och dess konsekvenser.

4.3 § Grova mord
Mord som faller under följande kategorier klassificeras som grova mord:
– Mord med politisk bakgrund
– Massmord (där man dödat fler än 3 personer vid samma händelse)

Grova mord ska betraktas som mer brottsliga och ska därmed ge högre straff utöver de straff som finns vid ett vanligt mord.

Vissa modifierade klienter är godkända men fråga staff först om inte annat står här: Godkända klienter

Alla ska behandla folk lika oavsett kön, sexualitet, religion, etnicitet och ålder. Ingen rasism av något slag. Ingen nazism, ingen typ av marxism-leninism. Inga symboler som kan tillhöra dessa grupper får existera på servern eller i samband med servern. Saker som går utöver spelet klassas som grov respektlöshet

6.1 § Förbjudet att ha förnedrande och använda olämpliga ord på verktyg.

6.2 § Förbjudet att bygga och sälja maparts som innehåller sexuel-karaktär

Servern har religionsfrihet, men också frihet från religion. Det innebär att man får tro på vad man vill, men inget trossamfund får utöva något påtvingande på någon spelare.

8.1 §  Sorteringsutrymmen
Vid stora sorteringsutrymmen: Använd tunnor istället för kistor. Detta ger servern en mycket bättre upplevelse och prestanda. Det ger även pluspoäng om ni har en laggfrimaskin vid stora maskiner eller sorteringssystem (en maskin som kan stänga av sig själv när den inte är vid användning).

8.2 §   Farmer
Om du vill stå i en farm som kan orsaka serverlagg måste detta schema användas. Om detta inte följs kommer farmen få en order att rivas. Om en farm är outhärdlig kan staff ge farmen ytterligare restriktioner. 

8.3 §  Chunkloaders är förbjudet att bygga / ha på servern.

9.1 §  Duplicering är strängt förbjudet

9.2 § Uttnyttjande av andra buggar
Även utnyttjande av buggar som inte stöttas av spelet är strängt förbjudet.

9.3 § Undantag
Undantag är att ta sönder bedrock genom bug

Om du känner att du har frågor kring lagen, skriv en ticket i vår discord

Lagen benäms som ”LOBDPS” (Lagen om bete dig på servern). Den innefattar moraliska brott som kan kompletera andra serverlagar.

 Tryck här för dokumentation.

10.1 § Man får inte störa under events
Exempelvis: Rättegångar, Spelevent, Val o.s.v.

Att handla ingame föremål eller tjänster för riktiga pengar är aldrig okej.

Alla kulturmärkta byggnader är staffskyddade och får inte ändras exteriört sett, om inte högsta domstolen godkänner. Detta är för att bevara historia.

12.1 §   Agony, Novence och är helt kulturmärkta städer och får inte ändras genom utseende. Både nether och overworld ingår i kulturmarkerad.

Alt konton är helt förbjudet om det inte är för följande anledningar:
1. Spela in en tidsförlopp.
2. Gäller inte ledare som har alts för säkerhetsåtgärder.

Om ett alt konto ska användas för ovanstående anledningar, krävs en godkännande från en ledare.

Man får inte göra reklam för andra Minecraft Servrar och/eller Discord Servrar eller något annat relaterade till dessa Minecraft Servrar. Reklam till någon annan Discord än serverns egna, får inte existera. Detta straffas med en trademark bannlysning.

14.1 §
Det är olagligt att rekrytera, göra reklam eller på annat sätt informera spelare för att locka spelare över till andra servrar genom denna servern och dess entiteter.

Att bygga på nethertaket kräver en extra hänsyn då det är serverns främsta transport sätt. Isvägar får inte vara privata och ingen äger en isväg. Däremot kan du bygga och tillhandahålla en isväg och sköta om den. Det är viktigt om du tänker bygga en isväg, att alltid försöka bygga från närmsta uppbyggda isväg. Du får inte heller bygga en isväg som stör en annan isväg. Allt som byggs kan flyttas genom ett HD godkännande. 

Att försöka vara någon annan spelare är inte tillåtet. Det kan vara att påstå sig vara någon annan än den man själv är och/eller byta namn på spelet till något som kan misstas för att vara en annan spelare. Undantag om man fått tillåtelse att ha ett liknande namn som spelaren i fråga.

Att imitera en myndighet är inte heller okej. Det kan exempelvis vara att anordna fake rättegångar. Ett annat exempel är att använda [TAGGAR] eller roller som emblem. Det är högst otillåtet och kan leda till höga straff- samt eventuell trademarkban.

 

Allemansrätten är en rätt för alla spelare att färdas över privat mark, att tillfälligt få uppehålla sig där. Med rätten följer krav på hänsyn och varsamhet mot markägare och spelare. Lagen gäller inte bostäder, farms- eller markområden man blivit utvisad från att besöka (se lagen om stadsrättigheter).

17.1 §   Obebyggd privat mark
Mark som är claimad men inte blivit bebyggd kan övertas av andra spelare genom HD godkännande.

Köplagen är en lag som omfattar bestämmelser kring handel och patentering av kartor och böcker på servern.

18.1 § Patent/Copyright av böcker och kartor (maparts)
Patent/Copyright av böcker och kartor(maparts) innebär att skaparen av ett verk har patent på verket och innehar alla rättigheter till detta.  Du kan köpa och äga ett exemplar av skaparens innehåll om så tillåts av skaparen. Du får inte, utan skaparens tillstånd kopiera, duplicera eller på annat sätt skapa fler exemplar av boken eller kartan, däremot får du sälja ditt/dina exemplar vidare utan att kontakta skaparen.

18.2 § Ägande rätt till föremål du köper
Alla föremål du köper inne på servern har du full äganderätt till. Det innebär att du fritt får sälja vidare föremålen och göra vad du vill med dom.

18.3 § Patent på övriga verk
Övriga verk är en tolkningsfråga, men ska vara ett namn på verk som betydelse på servern. Det kan vara städer, byggnaders namn, företags namn osv. Den som kan bevisa att man hade ett namn först ifall problem skulle ske, ska alltid ha fördel i fallet.

VPN är inte tillåtet på servern, sålänge man inte har fått ett godkännande från ledningen

Staff som är i tjänst har rätten att ge dig direktiv som du ska lyda. Det ska alltid finnas en försvarbar anledning till att en staff ger dig ett direktiv.

Kapitel 2. Rättighetsbalken

1.1 § Åtalan

1. Man får inte störa en pågående HD-, FBI-, eller Staff-utredning.
2. Att ljuga inför domstol resulterar i ban.
3. En spelare har rätt att under en utredning eller rättegång inte vittna mot sig själv.
4. Xray, mobbning som går utanför spelet & domstolstrots har ingen rätt till rättegång.
5. En spelare som blivit bannad är skyldig att kontakta oss inom loppet på 3 dagar för rätt till rättegång.
6. Preskriptionstid för alla brott (6 månader) förutom Xray, Fusk, duping & lögn inför domstol.
7. Preskriptionstid för Xray, fusk, duping & lögn inför domstol (Upp till 3 år). Allt som tas upp efter 1 år, bör ge mildare konsekvenser.
8. Det får endast finnas en försvarare vid rättegång.

1.2 § Tvistemål

  1. Varje sida av bänken får max använda sig av en advokat vid rättegång
  2. Ingen åklagare ska användas
  3. I ett tvistemål finns ingen tilltalad, domstolen bedömer vem som har rätt till sak. 
  4. Alla fall ska testas i Hovsrätten först.
  5. Den som skapade stämningsansökan först börjar med ordet i rättegång.

1.3 § Annat

1. Det är förbjudet att utöva rättegångar utanför serverns egna domstolar
2. Serverns domstolar är Högsta Domstolen, Hovsrätten, Straffrätten & Appealenheten

När man har bannats från Agonia så har man laglig rätt att skicka in en appeal. Har man blivit bannlyst för det specifika straffet ”Livstidsban”, erhåller man sig rätten att skicka in en appeal, 2 år efter bannlysningen.

Appealenheten ansvarar över appeals. När man går igenom appeals ska det vara minst 3 staffs och en person från Appealenheten som deltar. Varje person har en röst. Majoritetsprincipen gäller och man kan rösta ja, nej eller välja att avstå vid röstning av unban.

Blir en spelare unbannad via appeal har den automatiskt en tre månaders prövotid. Om spelaren blivit unbannad från det specifika straffet ”Livstidsban”, gäller en automatisk prövotid på 2 år. Under prövotiden kan Appealenheten dra tillbaka sin unban om man anser att det finns risker med att ha spelaren på servern. Om det skulle visa sig att en spelare uppgett fel uppgifter eller förfalskat sin appeal kan man när som helst dra tillbaka en appeal genom att appealenheten får Högsta Domaren och Serverägarens godkännande..

En spelare som dömts till det specifika straffet ”livstidsban” får inte skicka in en appeal under en två års tid från bannlysningstillfället.

Trademark bannlysning är en bannlysning där en spelare har blivit bannlyst för att vara ett hot mot servern. Detta kan vara reklam eller maktmissbruk som staff. Det kan också vara en händelse som hotar tryggheten inne på servern, som hänt utanför. Trademark kan inte lyftas i rättegång. Om serverägaren Halvnaken och Högsta Domaren kommer överens om att häva en trademark bannlysning så kan straffet ändras till något annat.

6.1 Presidented
6.2 Talmansed
6.3 Rättsdomared
6.4 Staffed
6.5 Vittnesed
För mer info kring dessa eder, läs HD uppdatering 2020-01-03

Krigsavtal: Serverlagar Kap 1. Brottsbalken 1 §, 2 §, 10 § i kan undvikas om man skriver under ett så kallat krigsavtal. Här krävs även en tredjepartsunderskrift av serverns Högsta Domstol. Det ska finnas klara regler om hur, när och vad som gäller i krigsavtalet. Denna regel lyder inte samma för huvudstaden Novence & föregående huvudstad Agony, då rådet måste rösta igenom att göra en ”förfrågan” till Agonia Unionen (AU) om att gå in i krig. AU tar sedan upp en omröstning, där hela servern får rösta om att huvudstaden ska gå in i krig. Rådet får bara ta upp krigsavtal till AU, en gång per mandat period.

9.1 Är enbart för eget bruk och kan ej skickas till andra spelare.
9.2 Kan inte utnyttjas via rea.

Ledare får inte sitta i styrelsen av någon huvudstad. 

Seniorhjälpare får tillhöra ett parti efter ett val, men får inte kandidera inför ett val.

Hjälpare får skapa partier, men ska kunna skilja på sitt staffarbete och sitt parti politiska arbete.

En stad kan ansöka till HD om att få äga ett specifikt antal blocks runt netherportalen i nether till den staden, inom dessa blocks får endast staden bygga, riva och på något sätt använda området.

Vi är en svensk server, och har som krav att spelare ska kunna tala något av de skandinaviska språken (svenska, norska eller danska), för att få komma in på servern.

Undantag, om spelaren spelar med en svenskkunnig spelare som assisterar. Detta ställer krav på att spelaren inte skriver eller talar på något annat språk i offentliga chattrum.

Döms man till skadestånd, böter eller återbetalning så har man 5-7 dagar på sig att betala in, efter 24 timmar har staff rättigheter att beslagta saker ifrån din egendom. Om personen sitter i fängelse börjar de 5-7 dagarna gälla f.r.o.m befrielse. Om spelaren drar ut på fängelsetiden genom att inte avtjäna sitt fängelsestraff inom loppet på en månad gör FBI beslag på en rimlig mängd tillhörigheter i relation till fallet.

Staff, Högsta domstolen, Åklagarmyndigheten, Valkommissionen, Kasinon med kasinolicens och serverinstitutioner i tjänst anses som juridiska personer. Detta anses som ett arbetsskydd.

Förklaring: Domstolen ska överväga om spelaren gjort brottet ”privat” eller under ”arbetsskyddet”. Är spelaren under arbetsskydd, döms myndigheten till böter eller skadestånd.

– Att medverka eller hjälpa andra spelare att bryta mot servens lagar är högst otillåtet.

– Du som spelare på servern har full vittnesplikt på brottet duplicering/duping (på allt som innehar ett värde på mer än 32DB). Känner du till att någon producerat, innehar och/eller gömt dupade föremål, men inte delar informationen med staff, gör du dig skyldig till medhjälp till brott. Detta gäller även, om du känner till metoder där man kan duplicera föremål.

15.1 § Anser staff att ett fall är milt, kan de använda sig av tempbansystemet.

Förklaring: Systemet för temporära bannlysningar (”tempban”)  innebär att tiden trappas upp per gång man får tempban. Om en spelare begår upprepade bete dig brott kan staff föra ärendet till en rättegång. Brott som omfattas av denna kategori inkluderar bete dig brott, mord och störningar under evenemang.

15.2 § Anser staff att ärendet består av större typ, ska spelaren bannlysas och fallet ska hanteras i enligthet med Kap. 2 1§ Rättegångar.

15.3 § Är fallet ett hot mot servern som hotar serverns varumärke ska det straffas med Trademarkban i enlighet med Kap 2. 4§ Trademarkban.

Denna lag, beskriver städers rättigheter.
 
16.1 § Stadslagar
Städers ledning behåller rätten att skapa specifika stadslagar som gäller inom staden. Stadslagar ska följa servernslagar för att vara giltiga. Stadslagarna ska också vara lättåtkomliga och svåra att missa (sätt upp de centralt vid eventuell netherportal)
 
16.1.2 § Serverlagar kontra stadslagar
Serverlagar väger alltid tyngre än stadslagar
 

16.1.3 § Straff vid brutna stadslagar

  • Tvistemål/Stämning

Bryter en spelare mot stadslagarna kan man ta fallet till rättegång. Fallet ska då hanteras som ett tvistemål mellan spelaren och staden. Eventuella påföljder är i sådana fall, böter eller skadestånd. Andra straff kan tillämpas om det anses rimligt.

  • Utvisning

Utvisning kan tillämpas av stadens ledning utan rättegång. Utvisning innebär att spelaren inte får infinna sig inom en stad och är ett undantag mot serverlagen ”Allemansrätten”. Stadsägare kan utvisa en spelare som brutit mot stadslagar och/eller serverlagar inom staden. En utvisning måste signeras av en Ledare, Högsta Hovsman eller Högsta Domare i form av en book of quil. Signering avser inte att man håller med om utvisningen, utan är till för att ge kännedom om att en utvisning har utfärdats av staden. I boken ska startdatum-slutdatum av utvisningen vara nämnt, staden den gäller- samt spelarens ingame namn. En utvisning kan vara giltig i upp till max 1.5 år, sedan måste den förnyas. Boken ska delas ut i två kopior, varav ena kopian går till ledaren av staden och den andra till den som ska utvisas. En utvisning kan överklagas till rättegång och målet ska då hanteras som ett tvistemål mellan staden och spelaren i fråga. Domstolen kan besluta att spelaren får infinna sig i staden, men inte bygga där sålänge spelaren följer serverlagen om allemansrätten. Utvisningar som rör huvudstaden, måste alltid gå till rättegång (tvistemål) där en bänk avgör utvisningen.

  • Neka fortsatt bebyggelse/medlemskap i staden

Detta behöver inte ske över rättegång. Stadsägaren kan när som helst neka fortsatt bebyggelse/medlemskap i staden. Till skillnad från utvisning får spelaren infinna sig i staden om den följer serverlagen om allemansrätten.

  • Rivningsansökan

Stadsägare kan när som helst skicka in markärenden till HD för att besluta om att ta över mark. 16.2 § Medlemskap i staden Stadsägare har ensamrätt att bestämma om vilka som får bo i sin stad